OgłoszeniaCentrum Obowiązek Polski

Redakcja8 miesięcy temu
Wspomoz Fundacje

Miło nam poinformować o powstaniu w Białymstoku, Centrum Obowiązek Polski. Został zakupiony lokal, który będzie wykorzystany jako zwornik wielu działań na niwie patriotycznej. Stało się tak dzięki dofinansowaniu z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Poprzez lokal realizowane będą następujące cele programowe:
– promowanie postawy patriotycznych i pogłębienie świadomość własnej tożsamości narodowej poprzez popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski oraz polskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez ukazanie roli idei Dmowskiego oraz wzorce patrioty – rycerza,
– budowanie szacunku, więzi oraz współodpowiedzialność za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości wartości tego dziedzictwa oraz potrzeby jego kultywowania,
– upowszechnienie polskich tradycji narodowych,
– upamiętnienie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej,
– ukazywanie historii i tradycji, jako istotnego dla zrozumienia samego siebie i świata współczesnego, źródła wartości.

Centrum poza zabezpieczeniem aktywności Fundacji Obowiązek Polski pragnie zaprosić do współpracy oraz integracji wszystkie organizacje o charakterze narodowym i patriotycznym. Sala spotkań służyć może wspieraniu się a poprzez to następowałaby synergia i wymiana myśli oraz pomysłów. Głównym celem inicjatyw podejmowanych w ramach współpracy z Centrum ma być upowszechnianie wiedzy historycznej, kształtowanie postaw patriotycznych i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe.
Pomysłodawcy chcą by to miejsce, w którym szczególny nacisk będzie kładziony na myśl społeczno-katolicką Kardynała Wyszyńskiego i idei narodowej ze szczególną promocją R. Dmowskiego, wielkiego Męża Stanu. Znajdzie tu miejsce baza Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Dmowskim, Polska Liga Husarska, Stowarzyszenia Pomnik Dmowskiego w Białymstoku i wiele innych inicjatyw. Warto wykorzystać ten potencjał ku wychowaniu narodu a szczególnie młodzieży. Jest to cenne źródło wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych, pracy organicznej dla dobra rozwoju osobowego i narodowego.

Fundacja, dalej będzie się skupiała na promocji idei narodowej ze szczególnym uwzględnieniem Romana Dmowskiego z jednej strony a z drugiej Symbolu Polski – husarii. Te dwa symbole pokazują pięknie i twórczo, Polskę Wielką i Suwerenną.

Centrum Obowiązek zaprasza do współpracy, do korzystania z niego w celu wzajemnego ubogacenie się. Właśnie w poczuciu Obowiązku Polskiego.

Redakcja